Terms of Website Use & Website Use Policy

Regulamin i Zasady Korzystania z Serwisu

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA
Z SERWISU

Niniejszy regulamin (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.merlett.pl (dalej „Serwis”) jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z Serwisu obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrację
w Serwisie w celu korzystania z niego.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem, gdyż określa on zasady korzystania z Serwisu. Zalecamy sporządzenie drukowanego egzemplarza niniejszego regulaminu, aby można było swobodnie  korzystać z niego w późniejszym terminie.

Korzystając z Serwisu, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin oraz, że zgadza się go przestrzegać.

W przypadku niewyrażenia zgody, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

Inne dokumenty mające zastosowanie

Niniejszy regulamin odwołuje się do następujących dokumentów, które również określają warunki korzystania z Serwisu:

 • Polityka Prywatności, która określa warunki przetwarzania danych osobowych zbieranych od użytkowników lub przez nich przekazywanych. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie dane przez niego przekazywane są prawdziwe.
 • Zasady Korzystania z Serwisu, określające dozwolone oraz zabronione sposoby wykorzystywania Serwisu. Podczas korzystania
  z Serwisu, użytkownicy muszą przestrzegać Zasad Korzystania z Serwisu.
 • Polityka firmy w zakresie plików cookie, określająca zasady wykorzystywania plików cookie w Serwisie.

W przypadku zakupu towarów poprzez Serwis, zastosowanie mają Warunki Sprzedaży Merlett.

Informacje o nas

Serwisem www.merlett.pl zarządza firma MERLETT Polska Sp. z o.o, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000567085, z siedzibą przy ul Gdańskiej 134, 62-200 Gniezno, który to adres jest również głównym adresem handlowym spółki. Numer VAT firmy Merlett Polska Sp. z o.o to: PL7842495201

Zmiany niniejszego regulaminu

Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian w treści niniejszej strony.

Należy odwiedzać tę stronę co pewien czas, aby być na bieżąco z wszystkimi zmianami, ponieważ są one wiążące dla użytkowników.

Zmiany w Serwisie

Merlett dąży do regularnego uaktualniania Serwisu i zastrzega sobie prawo do zmiany jego zawartości w dowolnej chwili. Materiały zamieszczone w Serwisie mogą być w danym momencie przestarzałe, a Merlett nie ma obowiązku ich uaktualniać.

Merlett nie gwarantuje, iż Serwis oraz zamieszczane w nim materiały będą wolne od błędów lub braków w treści.

Dostęp do Serwisu

Serwis jest udostępniany bezpłatnie.

Merlett nie gwarantuje, że Serwis lub zamieszczone w nim materiały będą zawsze lub w sposób nieprzerwany dostępne. Dostęp do Serwisu ma charakter tymczasowy, a Merlett zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub zmiany świadczonych w Serwisie usług bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Merlett nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, jeżeli w pewnej chwili lub przez pewien czas Serwis będzie z jakichkolwiek przyczyn niedostępny.

Za przygotowania niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu odpowiada użytkownik.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby korzystające z Serwisu za pośrednictwem jego połączenia internetowego znają niniejszy regulamin i inne obowiązujące zasady i warunki użytkowania Serwisu oraz zgadzają się ich przestrzegać.

Konto i hasło użytkownika (jeśli dotyczy)

Jeżeli użytkownik samodzielnie wybiera, bądź też w ramach procedur bezpieczeństwa otrzymuje od Merlett kod identyfikacyjny, hasło czy inne informacje, dane takie są poufne i zakazuje się ich ujawniania stronom trzecim.

Merlett zastrzega sobie prawo do dezaktywacji, w dowolnej chwili, kodu lub hasła, zarówno wybranego przez użytkownika,
jak i przydzielonego przez Merlett, jeżeli w jej opinii użytkownik naruszył jakikolwiek warunek regulaminu.

W przypadku, gdy użytkownik wie lub podejrzewa, że jakakolwiek osoba trzecia zna jego identyfikator lub hasło, obowiązany on jest powiadomić nas o taki fakcie poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres office@merlett.pl

Prawa własności intelektualnej

Merlett jest właścicielem lub posiadaczem licencji na prawa własności intelektualnej związane z treściami Serwisu, a także publikowanymi w nim materiałami. Dzieła te chronione są międzynarodowymi przepisami i traktatami o prawach autorskich. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron Serwisu do użytku osobistego, a także odsyłanie innych członków organizacji użytkownika do umieszczonych w Serwisie materiałów.

Zakazuje się wprowadzania zmian do papierowych i cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakiejkolwiek formie; niedozwolone jest również wykorzystanie ilustracji, fotografii, sekwencji audio lub wideo i innych elementów grafiki w oderwaniu
od towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze respektować status Merlett (oraz każdego innego zidentyfikowanego współtwórcy Serwisu) jako autora materiału zawartego w Serwisie.

Niedozwolone jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części zawartych w Serwisie materiałów w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Merlett lub jej licencjodawców.

Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie części serwisu z naruszeniem niniejszego regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym odebraniem prawa do korzystania z Serwisu, a użytkownik będzie zmuszony, w zależności od decyzji Merlett, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

Poleganie na informacjach umieszczanych w Serwisie

Treści zawarte w Serwisie maja charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porad, na których należy bezkrytycznie polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych w Serwisie, należy zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady.

Pomimo dokładania należytych starań, w celu aktualizacji treści zawartych w Serwisie, Merlett nie składa żadnych deklaracji, poręczeń lub gwarancji ich rzetelności, kompletne bądź aktualności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy Regulamin nie wyklucza odpowiedzialności Merlett w razie śmierci lub obrażeń wynikłych z zaniedbania z jej strony, a także w wypadku świadomego przez nią wprowadzenia w błąd lub podawania fałszywych informacji, czy też odpowiedzialności za inne zdarzenia, której nie można się zrzec i której w świetle obowiązujących przepisów danego kraju nie można ograniczyć lub wykluczyć.

W zakresie dozwolonym przez prawo, Merlett wyłącza jakiekolwiek warunki, gwarancje, poręczenia i inne podobne oświadczenia, zarówno wyraźne jak i dorozumiane, które mogą mieć zastosowanie do Serwisu lub jakiejkolwiek treści w nim umieszczonej.

Merlett nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązków ustawowych lub innych przyczyn, nawet jeśli możliwe jest ich przewidzenie, powstałe w rezultacie lub w związku z:

 • korzystaniem lub niemożliwością korzystania z Serwisu; lub
 • wykorzystywaniem lub poleganiem na treści zawartej w Serwisie.

Użytkownicy będący konsumentami muszą pamiętać, iż Serwis jest udostępniany wyłącznie do domowego, prywatnego użytku.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celach komercyjnych lub handlowych, a Merlett nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty, utratę zysków, przerwy w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.

Merlett nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których łącza znajdują się w Serwisie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako aprobata Merlett dla powiązanych stron. Merlett nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich wykorzystywania.

Do odpowiedzialności wobec Użytkownika, z tytułu dostaw produktów, mają zastosowanie różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, określony w Warunkach Sprzedaży Merlett.

Zamieszczanie materiałów w Serwisie

Korzystanie z funkcji umożliwiających zamieszczanie materiałów w Serwisie lub kontakt z innymi użytkownikami wymaga przestrzegania standardów zawartości określonych w Zasadach Korzystania z Serwisu.

Użytkownik poświadcza, że treści, które zamieszcza, zgodne są z tymi standardami i zobowiązuje się wynagrodzić Merlett wszelkie straty wynikłe z ewentualnego naruszenia tej gwarancji. W przypadku Użytkowników będących konsumentami oznacza to,
iż Użytkownik odpowiada za wszelkie straty poniesione przez Merlett, wynikłe z naruszenia takiej gwarancji.

Treści zamieszczane w Serwisie nie są uważane za poufne, ani objęte prawem autorskim; Merlett zastrzega sobie prawo
do wykorzystywania, kopiowania, rozprowadzania i udostępniania stronom trzecim dowolnych treści zamieszczanych w Serwisie,
w dowolnym celu.

Merlett może również ujawniać tożsamość Użytkownika dowolnym stronom trzecim, które twierdzą, że materiały zamieszczone przez niego w Serwisie stanowią naruszenie przysługujących im praw własności intelektualnej lub godzą w ich prawo do prywatności.

Merlett nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec stron trzecich za treść i prawdziwość materiałów zamieszczanych przez użytkowników Serwisu.

Merlett zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnego materiału lub wpisu, jeżeli stwierdzi, że nie spełnia on standardów określonych przez Zasady Korzystania z Serwisu.

Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na stronach Serwisu nie stanowią poglądów, ani też nie odzwierciedlają systemu wartości Merlett.

Wirusy komputerowe

Merlett nie gwarantuje, iż Serwis będzie bezpieczny i wolny od błędów lub wirusów.

Za właściwą konfigurację sprzętu, systemu oraz oprogramowania w celu uzyskania dostępu do Serwisu odpowiada Użytkownik. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewłaściwe użycie Serwisu przez świadome rozsyłanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych, czy jakichkolwiek innych szkodliwych materiałów mających na celu zakłócenie pracy oprogramowania lub sprzętu. Zakazane są próby nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, serwera, na którym Serwis jest umieszczony, a także do serwerów, komputerów czy baz danych połączonych z Serwisem. Niedozwolone są ataki typu DoS i DdoS. Wszelkie takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a w ramach współpracy z nimi Merlett ujawni tożsamość danego użytkownika. W wypadku naruszenia wymienionych zasad, dostęp użytkownika do Serwisu zostanie natychmiast zablokowany.

Zamieszczanie łączy do Serwisu

Użytkownik może zamieścić łącze odsyłające do strony głównej Serwisu, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny
z prawem i nie naruszy dobrego imienia Merlett ani go nie nadużyje.

Niedozwolone jest zamieszczanie łączy w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, aprobaty lub zgody ze strony Merlett, jeżeli takich nie wyrażono.

Użytkownik nie może zamieścić łącza na stronie, której nie jest właścicielem.

Serwisu nie wolno umieszczać w ramkach na innych stronach, niedozwolone jest także zamieszczanie łączy do innych niż strona główna części Serwisu.

Merlett zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łączy bez uprzedniego powiadomienia.

Strona internetowa, na której znajduje się łącze musi spełniać wszystkie standardy wymienione w Zasadach Korzystania z Serwisu.

Zewnętrzne łącza i zasoby umieszczane w Serwisie

Zamieszczane w Serwisie łącza odsyłające do innych stron i zasobów zarządzanych przez strony trzecie są udostępniane jedynie
w celach informacyjnych.

Merlett nie ma kontroli nad tymi stronami i zasobami.

Spory

Komisja Europejska wprowadziła platformę internetową do rozwiązywania sporów konsumenckich. Platforma ta jest w pełni sprawna
i dostępna za pośrednictwem Internetu (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Użytkownicy mogą ją wykorzystywać do rozwiązywania wszelkich sporów z Merlett.

Obowiązujące prawo

W odniesieniu do użytkowników będących konsumentami, niniejszy regulamin, jego przedmiot i treść, podlegają prawu polskiemu.

W odniesieniu do użytkowników biznesowych, niniejszy regulamin, jego przedmiot i treść (a także wszelkie spory i roszczenia pozaumowne), podlegają prawu polskiemu.

Zasady Korzystania z Serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich użytkownik może korzystać z serwisu www.merlett.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Obowiązuje on wszystkich zarejestrowanych użytkowników i gości Serwisu.

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad opisanych w niniejszym dokumencie, stanowiących uzupełnienie Regulaminu Serwisu.

Serwisem www.merlett.pl zarządza MERLETT Polska Sp.zo.o, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000567085, z siedzibą przy ul Gdańskiej 134, 62-200 Gniezno, który to adres jest również głównym adresem handlowym firmy. Numer VAT firmy Merlett Polska Sp. z o.o.: PL7842495201

Niedozwolone wykorzystywanie

Z Serwisu można korzystać jedynie w celach zgodnych z prawem. Zakazane jest jego używanie:

 • w sposób, który łamie obowiązujące prawa i przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe;
 • w sposób nielegalny lub oparty na oszustwie, a także taki, którego celem lub skutkiem jest złamanie prawa lub oszustwo;
 • w celu skrzywdzenia lub próby skrzywdzenia, w jakikolwiek sposób, osoby nieletniej;
 • do wysyłania, świadomego odbierania, zamieszczania, pobierania, używania lub dalszego wykorzystywania wszelkich treści niezgodnych ze Standardami Zawartości;
 • do przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, ani też innych podobnych form oferowania usług (spam);
 • do świadomego przekazywania danych, przesyłania lub zamieszczania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, a także inne podobne szkodliwe programy lub kody komputerowe mające zakłócić pracę oprogramowania lub sprzętu.

Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie:

 • reprodukował, powielał, kopiował, ani sprzedawał żadnej części Serwisu w sposób łamiący postanowienia zawarte w Regulaminie Serwisu;
 • korzystał bez uprzedniej autoryzacji, ingerował, uszkadzał lub zakłócał działania:
 • jakiejkolwiek części Serwisu;
 • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których zlokalizowany jest Serwis;
 • oprogramowania wykorzystywanego przy udostępnianiu Serwisu; ani też
 • sprzętu, sieci lub oprogramowania, których właścicielem jest, lub z których korzysta, strona trzecia.

Usługi interaktywne

Merlett może okresowo udostępniać w Serwisie usługi interaktywne, w tym czat na żywo (dalej „usługi interaktywne”).

Ilekroć Serwis udostępnia usługi interaktywne, podaje jasne informacje dotyczące rodzaju oferowanej usługi, a także określa, czy dana usługa jest moderowana, a jeśli tak, to w jaki sposób (np. czy moderowana jest przez człowieka czy przez automat).

Merlett dołoży wszelkich starań, by oszacować możliwe czynniki ryzyka płynące ze strony osób trzecich przy korzystaniu przez użytkowników (a w szczególności dzieci) z usług interaktywnych oferowanych przez Serwis, a także w każdym przypadku zdecyduje, czy w świetle tego ryzyka konieczna jest moderacja danej usługi (a jeśli tak, to jakiego rodzaju). Merlett nie ma jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować oferowanych w Serwisie usług interaktywnych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za ewentualne straty i szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z usług interaktywnych z naruszeniem Standardów Zawartości, bez względu na to, czy dana usługa podlega moderacji, czy też nie.

Korzystanie z oferowanych przez Serwis usług interaktywnych przez osoby nieletnie wymaga zgody rodzica lub opiekuna. Rodziców, którzy udzielają swoim dzieciom zgody na korzystanie z usług interaktywnych, zachęcamy do podjęcia z nimi rozmowy
o bezpieczeństwie w sieci, ponieważ moderacja nie zawsze jest niezawodna. Osobom nieletnim korzystającym z usług interaktywnych należy uświadomić związane z nimi ryzyko.

Jeżeli usługa interaktywna jest moderowana, zazwyczaj podane są dane kontaktowe moderatora na wypadek zaistnienia obaw lub trudności.

Standardy Zawartości

Niniejsze Standardy Zawartości dotyczą treści zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników (dalej „Treści”), a także związanych
z nimi usług interaktywnych.

Konieczna jest zgodność zarówno z duchem, jak i literą poniższych standardów. Stosują się one zarówno do poszczególnych części zamieszczanych Treści, jaki i do ich całości.

Zamieszczane Treści muszą:

 • być zgodne z prawdą (kiedy stwierdzają fakty);
 • wyrażać prawdziwe przekonania (kiedy opisują opinie);
 • być zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce lub w kraju, z którego są przesyłane.

Zamieszczane materiały nie mogą:

 • zawierać treści zniesławiających inne osoby;
 • zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych i podburzających do nienawiści;
 • promować niedwuznacznych treści erotycznych;
 • nawoływać do przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać praw autorskich, bazy danych lub znaku towarowego innych osób;
 • wprowadzać w błąd innych osób;
 • być wynikiem działań łamiących obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy
  lub zobowiązanie do zachowania poufności;
 • promować działań niezgodnych z prawem;
 • zawierać gróźb, naruszać lub łamać prywatności innych osób, czy też powodować w nich dyskomfortu czy niepotrzebnego niepokoju;
 • potencjalnie dręczyć, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub dokuczać innym osobom;
 • służyć do podszywania się pod inne osoby lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości lub związku z innymi osobami;
 • sprawiać wrażenia, że ich źródłem jest Merlett, jeżeli nie jest to zgodne z rzeczywistością;
 • głosić, promować lub wspierać czynów niezgodnych z prawem takich, jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich
  lub nadużycie komputerowe.

Zawieszenie i zablokowanie dostępu

Merlett ustala, wedle własnego uznania, czy w trakcie korzystania użytkownika z Serwisu nastąpiło naruszenie niniejszego regulaminu. Jeżeli takie naruszenie miało miejsce, Merlett może podjąć kroki, które uzna za słuszne.

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego dokumentu stanowi poważne naruszenie regulaminu określającego zasady korzystania
z Serwisu i może skutkować jednym z następujących działań:

 • natychmiastowym, stałym lub czasowym zablokowaniem dostępu do Serwisu;
 • natychmiastowym, stałym lub czasowym usunięciem wpisów i materiałów zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie;
 • udzieleniem napomnienia;
 • wszczęciem postępowania sądowego mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztów (między innymi, choć nie tylko, uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia regulaminu;
 • dalszym postępowaniem sądowym przeciwko użytkownikowi;
 • ujawnieniem, jeśli konieczne, takich informacji organom porządku publicznego.

Merlett zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie Zasad Korzystania z Serwisu. Działania takie nie podlegają ograniczeniom. Merlett może również podjąć dowolne inne kroki, które uzna za słuszne.

Zmiany Zasad Korzystania z Serwisu

Merlett może w dowolnej chwili dokonać zmiany Zasad Korzystania z Serwisu przez wprowadzenie zmian na niniejszej stronie. Użytkownik powinien ją okresowo odwiedzać, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami, które go prawnie obowiązują. Niektóre postanowienia niniejszych Zasad Korzystania z Serwisu mogą być zastąpione postanowieniami lub ogłoszeniami zamieszczonymi
w innych częściach Serwisu.

Kontakt

W celu skontaktowania się z nami, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres office@merlett.pl


TOP